Saturday, January 22, 2022

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

Investment Assets

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

บทเรียนชุดนี้สอนอะไร

สินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทต่างๆ และลักษณะตามธรรมชาติ ในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท พร้อมเจาะลึกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหลัก คือตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก

บทเรียน

YouTube

ดูทั้งหมดในรูปแบบ Playlist บน YouTube คลิ๊กที่นี่
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com