ตราสารหนี้ : ผลตอบแทนและความเสี่ยง

สรุปเนื้อหา

  • การเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้
  • อายุตราสารหนี้ และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Interest Rate Risk)
  • เส้น Yield Curve และลักษณะทั่วไป
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง กับราคาตราสารหนี้
  • ผู้ออกตราสารหนี้ และความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
  • อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Ratings)
  • โอกาสการถูกผิดนัดชำระหนี้ (Default Rates)

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 กรกฎาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here