Case Study #2 : พอร์ตวัยสร้างครอบครัว (Family Portfolio)

สรุปเนื้อหา

  • นิยาม : ผู้ที่อยู่ในวัยสร้างครอบครัว
  • ตัวอย่าง : เป้าหมายการลงทุนของช่วงชีวิตนี้
  • การกำหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) สำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • การวางแผนเงินออม/เงินลงทุน สำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • การจัดพอร์ต Strategic Asset Allocation สำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • แนวทางการเลือกเครื่องมือลงทุน ให้สอดคล้องกับแผน SAA
  • ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 28 ตุลาคม 2557

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here