Sunday, December 5, 2021

Finance

Personal Finance หรือ การเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ในครัวเรือนของคนทุกๆ คน เริ่มต้นตั้งแต่การจัดระบบการเงิน การวางแผนสภาพคล่อง การเก็บออมและลงทุน ตลอดไปจนถึงการวางแผนการประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณอายุ และการบรรลุซึ่งอิสรภาพทางการเงินในที่สุด

การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

Q&A : การวางแผนการเงิน

Q&A : การลงทุน

การเงินเชิงวิชาชีพ (Professional Finance)

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com