Tuesday, August 11, 2020

Lifestyle

หนักเท่าไรจึงถือว่าอ้วน และควรตั้งเป้าหมายเท่าไรดี

http://www.youtube.com/watch?v=xR_jS-GXYUk   สรุปเนื้อหา น้ำหนักที่เหมาะสม วิธีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) วิธี Ideal Body Weight (พิจารณาขนาดโครงสร้างร่างกายร่วมด้วย) วิธี Body Fat Percentage ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร Presentation ประกอ...

แนวคิดการดูแลสุขภาพของผม

http://www.youtube.com/watch?v=4YHul3M9dao   สรุปเนื้อหา ที่มาของความสุข สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ต้องไม่อ้วนด้วยการกินอย่างฉลาด (Eat Smart) ต้องมีวิถีชีวิตที่ Active (Move More) เงื่อนไขสำคัญที่ต้องมี ผลลัพธ์ที่ผมได้รับในระยะเว...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com