Monday, July 13, 2020

Tag: CFA/CISA

ถึงจุดที่ CFA จะทดแทน MBA แล้วหรือยังในงานด้านการเงินการลงทุน

บทความนี้น่าสนใจนะครับ CFA vs MBA สำหรับวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน มันมาถึงจุดที่ CFA จะทดแทน MBA แล้วหรือยัง ? ความเห็นส่วนตัวของผม คือ มันก็ดีทั้งนั้น อยู่ที่เราจำเป็นต้องใช้อะไร ...

เจษฎา สุขทิศ (ผู้จัดการกองทุน)

http://www.youtube.com/watch?v=Rqkd3vqsGFg ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จำกัด 27 พฤษภาคม 2557
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com