Saturday, January 22, 2022

งบการเงินส่วนบุคคล

Personal Financial Statement

งบการเงินส่วนบุคคล

บทเรียนชุดนี้สอนอะไร

ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการเงิน ความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล งบดุลส่วนบุคคล งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล และการคาดการณ์กระแสเงินสดส่วนบุคคลไปในอนาคต

บทเรียน

YouTube

ดูทั้งหมดในรูปแบบ Playlist บน YouTube คลิ๊กที่นี่
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com