Saturday, January 22, 2022

About

A-Academy ประกอบด้วย Website, Facebook Page และ YouTube Channel ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลธรรมดา และดำเนินงานในฐานะของบุคคลธรรมดา ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล สถาบัน หรือมูลนิธิใดๆ

ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับคนไทยทุกคน ด้วยการ นำเสนอบทเรียนที่มีคุณภาพในรูปแบบวิดีโอ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งมีความครอบคลุมมิติสำคัญของชีวิต 3 ด้านหลัก อันได้แก่ การงาน (Career) การเงิน (Finance) และ วิถีชีวิต (Lifestyle)

โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง (Self-sustaining) ด้วยการอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมในการหาจัดหาแหล่งเงินทุน และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบต่อผู้เรียนน้อยที่สุด

เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของการดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท และยังเป็นภูมิคุ้มกัน ต่อความไม่แน่นอนต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์ความรู้และทักษะที่เกิดขึ้นยังจะช่วยให้บุคคล สามารถนำไปใช้เพื่อยกระดับชีวิตของตน ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

ให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
ให้กับผู้คนในวงกว้างที่สุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

A-Academy ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อเหล่านี้
และเราจะยังคงยึดเอาความเชื่อนี้เป็นกรอบในการพัฒนาเว็บไซต์แห่งนี้อยู่เสมอ

การศึกษาดีๆ ต้องไม่แพง
Education must be affordable

ผมสลดใจทุกครั้ง เมื่อเห็นว่าเราต้องจ่ายเงินมากเท่าไรเพื่อแลกความรู้ บางครั้งมันเกินขอบเขตการอยู่รอดของผู้สอน แต่ข้ามไปเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่มีขีดจำกัด ผมจึงตั้งใจอย่างมากว่า จะสร้าง A-Academy ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี ที่ทุกคนเรียนได้ฟรี

ชีวิตต้องมีสมดุล
Life should be in balance

ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว ไม่ใช่เพียงสำเร็จในวัตถุเงินทอง แล้วจะทำให้สุขได้ยั่งยืน ชีวิตยังมีเรื่องเรื่องสุขภาพ เรื่องจิตใจ เรื่องความสัมพันธ์ การพัฒนาไปอย่างไม่สมดุล จะทำให้มีปัญหาภายหลัง เราอาจได้บางสิ่งมา เพื่อจะพบว่าเสียหลายสิ่งไปแบบที่กลับไปแก้ไขไม่ได้

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
Learning is lifelong

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเมื่อจบการศึกษา เราเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ประมาท และเพื่อที่จะได้ใช้ศักยภาพที่ตนมี ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้อื่นต่อไป

เรียนกันแบบง่ายๆ
Focus on simplicity

แก่นแท้ขององค์ความรู้ต่างๆ นั้น ไม่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้ ผมเชื่อว่าหากมีความตั้งใจดี ไม่ลืมเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราจะสามารถอธิบายและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ออกมาให้เกิดความเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์กับคนในวงกว้างได้ในที่สุด

ให้ศีลธรรมนำชีวิต
Live a moral life

เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องดีด้วย สำเร็จอย่างเดียวไม่พอ ต้องสนใจวิธีการด้วย ความดีจะทำให้เราเคารพรักตัวเองได้อย่างแท้จริง และความสำเร็จที่ประกอบจากทั้งความความสามารถและความดีงามนั้น จะเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ มากกว่าแค่ทรัพย์สินเงินทองที่ทิ้งไว้

ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
Leverage on technology

เทคโนโลยีช่วยทำให้คนเล็กๆ มีกำลังมากขึ้น ช่วยทำหลายสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ผมจึงตั้งใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ และจะไม่หยุดเรียนรู้เทคนิคและวิทยาการใหม่ๆ ที่จะพัฒนา A-Academy ให้ “ดี” และ “ฟรี” ได้อย่างยั่งยืน

 • ก.ค. 2009
  เริ่มต้นจาก Personal Blog ชื่อ A PhD Journey of Mine ที่เน้นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ
 • ก.ค. 2010
  ด้วยความไม่แน่นอนในชีวิต ทำให้ผมไม่ได้ไปศึกษาต่ออย่างที่ตั้งใจไว้ จึงมีการปรับปรุง Blog ให้สอดคล้องกับเนื้อหาใหม่มากขึ้น และใช้ชื่อว่า A-Academy : The Academy of Simple Finance โดยมุ่งเผยแพร่เนื้อหาด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นหลัก (ที่มาของชื่อนั้น ได้รับแรงบันดาลใจจาก Khan Academy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้การศึกษาคุณภาพสูงในหลากหลายวิชาพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)
 • ก.พ. 2014
  ปิดปรับปรุง Blog เดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และขยายขอบเขตเนื้อหาของ Blog ให้มีความครอบคลุมมิติที่สำคัญในชีวิตมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ ด้านการงาน (Career) การเงิน (Finance) และ วิถีชีวิต (Lifestyle) โดยตลอดระยะเวลา 4 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันปรับปรุง) มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5.7 แสนครั้ง และ บทเรียนบน Youtube ถูกเปิดชม 5.8 แสนครั้ง
 • มิ.ย. 2014
  เริ่มต้นใหม่ กับก้าวต่อไปของ A-Academy : A Free Lifelong Learning Academy พร้อมเปิด Facebook Page และ YouTube Channel
 • มิ.ย. 2015
  ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในโอกาสครบรอบ 1 ปี นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ครั้งก่อนหน้า โดยในเวลาเพียง 1 ปีนั้น มีสถิติที่น่าสนใจ คือ มีการจัดทำวิดีโอบทเรียนใหม่ 200 ตอน ยาวประมาณ 62 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าชมวิดีโอประมาณ 9 แสนครั้ง คิดเป็นกว่า 7.7 ล้านนาที เว็บไซต์ถูกเปิดเข้าชมกว่า 1.9 ล้านครั้ง และมีจำนวนแฟนเพจใน Facebook ครบ 70,000 คน

ชื่อจริง : ศักดา สรรพปัญญาวงศ์

ชื่อเล่น : เอ

ภูมิลำเนา : อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ที่อยู่ปัจจุบัน : กรุงเทพมหานคร

ปีเกิด : พ.ศ. 2526 (1983)

งานปัจจุบัน
ดูแลเว็บไซต์ A-Academy เต็มเวลา
และ วิทยากรอิสระด้านการเงิน/การลงทุน

ประสบการณ์ในอดีต
ที่ปรึกษาการลงทุน  บลจ. ทหารไทย จำกัด (TMBAM)
ผู้ช่วยสอนวิชาการเงิน รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (นิด้า)
ผู้แต่งร่วมหนังสือ “จัดทัพลงทุน ตอนรวยแบบอัตโนมัติ”
ผู้ชนะเลิศนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รุ่นใหม่ โครงการ YFS ปี 2008

คุณวุฒิทางวิชาชีพการเงิน/การลงทุน
CFP® และ สอบผ่าน CFA ระดับ 2

ปริญญาโท
MBA (Finance and Operation Managements)
สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (Production Engineering)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ช่างกลโรงงาน (Machine Mechanics)
ราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

A-Academy เกิดขึ้นได้ เพราะผมได้รับโอกาสจากครอบครัวของผม คือ คุณแม่ (รัตนา) น้องชายของผม (ศักดิ์สิทธิ์) รวมถึงคุณพ่อ (ตวงสิทธิ์) ซึ่งท่านจากโลกนี้ไปแล้ว ที่ให้โอกาสผมได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ความสามารถให้กับเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งๆ ที่เวลาที่ผมมีควรจะได้นำไปใช้กับครอบครัวซึ่งอยู่ต่างจังหวัด ที่จนถึงวันนี้ ผมยังไม่สามารถอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจได้ว่า สิ่งนี้ที่ผมกำลังทำอยู่มันคืออะไร ทำแล้วได้อะไร แม่เป็นห่วงที่ผมออกจากงานประจำ มาทำสิ่งที่ไม่มีรายได้ แล้วจะเลี้ยงตัวยังไง ? น้องชายผมทุกวันนี้ยังคงต้องสู้ในโลกธุรกิจ ที่รับมาพัฒนาต่อจากยุคพ่อแม่ ซึ่งก็ยังคงมีหนี้สิน ยังต้องทำงานหนัก และไม่ได้อยู่สุขสบาย

ผมเองดูจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุด เก็บเงินก้อนได้ก้อนหนึ่ง ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองชอบ ได้ทำตามความฝัน ได้อิสรภาพ จะกลับไปเยี่ยมบ้านก็เป็นระยะๆ ช่วยอะไรเค้าก็ไม่ค่อยได้ ให้อยู่นานๆ ก็อยู่ไม่ได้อีก มันรู้สึกเห็นแก่ตัวขึ้นมา อยากจะกลับกรุงเทพฯ มาใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบ ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มี A-Academy เกิดขึ้น

ดังนั้น คุณงามความดีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์แห่งนี้ และจากสิ่งที่ผมทำแล้วเกิดประโยชน์ ผมขอยกคุณงามความดีนั้นให้กับครอบครัวของผมทั้งสิ้น แม้ว่าพวกเขาอาจจะยังไม่เข้าใจ ผมก็ยังอยากยกเกียรตินี้ให้ ผมขอขอบคุณ คุณพ่อกับคุณแม่ ที่ไม่เคยปิดโอกาสด้านการศึกษาของผม ไม่เคยบังคับให้เรียนหรือไม่เรียนอะไร ไม่เคยบ่นเรื่องค่าใช้จ่าย วันนี้ผมมาทำงานด้านการศึกษาทางเลือกแบบนี้ได้ ก็เพราะการเลี้ยงดูของพวกท่านทั้งสิ้น

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com